Summer Sale - 35% OFF entire order! - Use code: SUMMER35
Általános szerződési és felhasználói feltételek

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 • 1. A webhely üzemeltetője

  A https://embrighter.com/ internetcímen elérhető webhelyet a

  BRODEX Hímző és Hímzőgép Programkészítő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

  Rövidített név: BRODEX Bt.
  Cégjegyzékszám: 08-06-008294 – Győri Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 20339762-2-08
  Székhely: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  Telephely: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  Telefon: +36 30 4966 933
  E-mail cím: info@embrighter.com 

  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

  Szolgáltató bankszámla adatai:

  Számlavezető pénzintézet: OBERBANK Ag
  Pénzforgalmi jelzőszám: 18400010-10000504-11249586
  IBAN: HU89 1840 0010 1000 0504 1124 9586
  SWIFT kód: OBKLHUHB

  Szolgáltató kereskedelmi tevékenységét nyilvántartásba vette: 

  Bejegyzés alatt.

  Kamarai regisztrációs szám:

  GY20339762 - Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara

   

  2. Ügyfélszolgálat

  Felhasználók az alábbi elérhetőségeken fordulhatnak Szolgáltató ügyfélszolgálatához:

  2.1. Telefonon

  Telefonszám: +36 30 4966 933 – a hívás nem emelt díjas!
  Elérhető hétfőtől péntekig 09.00 órától 17.00 óráig (közép-európai idő szerint).

  2.2. E-mail-ben    

  E-mail cím: info@embrighter.com

  Az ilyen úton érkező e-mail-ekre a Szolgáltató az érkezéstől számított 2 munkanapon belül válaszol.

   

  3. A magyar jog kikötése

  3.1. A fent meghatározott internetcímen elérhető webhelyet (a továbbiakban: webhely) üzemeltető Szolgáltató Magyarországról nyújtja szolgáltatását. A szolgáltatás nyújtására, Szolgáltatóra, valamint a Felhasználókra e szerződés keretein belül a magyar és az európai jog alkalmazandó, különös tekintettel

  - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
  valamint a magyar:
  - Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényre (a továbbiakban: Ptk.),
  - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvényre,
  - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényre,
  - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendeletre,
  - a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendeletre,
  - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvényre,
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényre,
  - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvényre
  - és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletre.

  3.2. Jelen általános szerződési és felhasználói feltételekben (a továbbiakban: szerződési feltételek vagy ÁSZF) említett időpontok, időintervallum megjelölések a közép európai idő szerint értendők.

  3.3. A jelen szerződési feltételekben említett munkanapok, munkaszüneti- és ünnepnapok alatt a magyar munkanapokat, munkaszüneti- és ünnepnapokat kell érteni.

  3.4. A szerződéskötés nyelve angol. Jelen szerződési feltételek és a webhelyen elhelyezett tájékoztatók angol és magyar nyelven készültek. A nyelvi különbségekből adódó esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szövegek irányadók.

   

  4. Általános szerződési és felhasználói feltételek hatálya és alanyai

  4.1. Jelen szerződési feltételek a webhelyen elérhető szolgáltatásokra, a webhely felhasználására, a webhelyen megrendelhető hímzőgép programok (a továbbiakban: programok) értékesítésére vonatkoznak.

  Jelen ÁSZF alapján kötött szerződéssel megvásárolt hímzőgép programok kizárólag saját célra, ajándékba, jótékonysági célokra, valamint kiskereskedelmi célokra való egyedi hímzésekhez használhatók.

  Nagykereskedelmi, illetve nagy számban történő értékesítéshez való felhasználásra történő vásárlás csak külön egyeztetés útján megkötött szerződéssel lehetséges. Ilyen igényét Felhasználó az info@embrighter.com e-mail címre írt e-mailben jelezheti. 

  4.2. A szerződés felei:

  4.2.1. A fent azonosított Szolgáltató, mint a webhely üzemeltetője és a programok eladója.

  4.2.2. Felhasználó, mint a webhelyről programot megrendelő vásárló, valamint a webhely weboldalait meglátogató személy. Felhasználó lehet minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, ideértve a külföldi jogalanyokat is, amennyiben az itt megfogalmazott szerződési feltételeket elfogadja, és magára nézve kötelezőnek ismeri el. A jelen szerződési feltételek keretében kötendő szerződést cselekvőképtelen személy, vagy korlátozottan cselekvőképes személy a Ptk. szabályai szerint kötheti meg.

  4.3. A szerződési feltételek a webhelyen történő elhelyezéstől hatályos, és határozatlan időre szól.

   

  5. A távollévők közötti, elektronikus úton kötött szerződésre vonatkozó általános tájékoztatás

  5.1. A webhelyen megrendelhető programok lényeges tulajdonságairól Felhasználó a megrendelést megelőzően a webhely programok tulajdonságait leíró oldalain tájékozódhat.

  5.2. A Szolgáltató a webhely felületén kizárólag hímzőgép programokat forgalmaz, egyéb termékek, szolgáltatás megrendelésére nincs lehetőség.

  5.3. A szerződéskötés nyelve angol. Jelen szerződési feltételek és a webhelyen elhelyezett tájékoztatók angol és magyar nyelven készültek. A nyelvi különbségekből adódó esetleges értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű szövegek irányadók.

  5.4. A webhelyen leadott megrendelések ráutaló magatartás formájában tett jognyilatkozatnak minősülnek, a Felhasználó részéről fizetési kötelezettséget vonnak maguk után.

  5.5. Szolgáltató a megrendelés megérkezését elektronikus úton késedelem nélkül köteles visszaigazolni. Ha a visszaigazolás nem érkezik meg Felhasználóhoz 48 órán belül, akkor Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól.

  5.6. A megkötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azt Szolgáltató nem iktatja, és a későbbiekben nem lesz írásban hozzáférhető.

  5.7. Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát, így az nem áll rendelkezésre nála.

  5.8. Felhasználó a megrendelés elküldése előtt a megrendelés lépései során tájékoztatást kap a programokhoz való hozzáférés módjáról, valamint a lehetséges fizetési módokról. 

  5.9. A megvásárolt hímzőgép vezérlőprogramot egyszerűen be kell tölteni a hímzőgépbe és használható. Az erre vonatkozó tájékoztatást Felhasználó megkapja a program letöltési linkjével együtt.

  5.10. A szerződési feltételeket és a jogszerű tájékoztatáshoz szükséges dokumentumokat Felhasználó a megrendelésének e-mail útján történő visszaigazolásához csatolt dokumentumként megkapja, a megrendelésének beérkezésekor aktuális tartalommal. Ezen felül a szerződési feltételeket és tájékoztatókat Felhasználó a dokumentumok címe alatt található link – "(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)" – használatával menthető formátumban letöltheti és/vagy kinyomtathatja, valamint az aktuális állapotában mindig elérhető a webhelyen.

   

  6. Regisztráció

  6.1. A regisztráció ingyenes.

  6.2. A megrendelés leadásának feltétele a webhelyen történő regisztráció.

  6.3. A regisztrációt a Felhasználó a webhely fejlécén található sematikus emberalakot ábrázoló ikonra, majd a „Regisztráció” feliratú gombra kattintással megjelenő adatlap kitöltését követően, a jelen szerződési feltételek elfogadásával és az adatkezelési nyilatkozat bejelölésével, végül a „LÉTREHOZ” feliratú gombra kattintással hajthatja végre.

  6.4. Az érvényes regisztrációhoz Felhasználónak valós adatokat és elérhetőségeket kell megadnia. Amennyiben megállapítást nyer, hogy valótlan adatokkal történt a regisztráció, Szolgáltató jogosult azt törölni. Utóbbi esetben Szolgáltatót nem terheli felelősség az esetleges következmények miatt.

  6.5. Szolgáltató az érvényes regisztrációt is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.

  6.6. A regisztráció fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése a mindkét Fél által már teljesített megrendeléseket nem érinti. Ugyanilyen okból történő törlés esetén, amennyiben Szolgáltató még nem kezdte meg a teljesítést akkor egyoldalúan eldöntheti, hogy teljesíti-e azt, feltéve, hogy a törlés oka ezt nem akadályozza. Amennyiben a fenti okokból nem teljesíti a megrendelést és Felhasználó már fizetett, Szolgáltató visszafizeti a Felhasználó által fizetett összeget. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből.

  6.7. Felhasználó a regisztrációjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 10 napon belül – végrehajt.

  6.8. A regisztráció törlését teheti szükségessé Felhasználó – regisztráció céljából kezelt – személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

  6.9. A regisztráció Felhasználó fentiek szerinti kérelmeire történő törlése nem érinti az általa korábban érvényesen leadott megrendelések teljesítését.

   

  7. A vételár meghatározása

  7.1. A programok aktuális árairól a webhely programok tulajdonságait bemutató oldalain tájékozódhat Felhasználó.

  7.2. A programoknál feltüntetett vételárak bruttó fogyasztói árak, tehát minden programnál a fizetendő vételár adóval megnövelt teljes összege látható. Az adott értékesítés célországa szerinti szabályok ettől eltérő adótartalmat eredményezhetnek.

  7.3. A vételár mindig amerikai dollárban (USD) értendő. 

  7.4. A megrendelések visszaigazolásában mindig a ténylegesen fizetendő fogyasztói ár és az esetleges egyéb költségek is teljes, fizetendő összegükben szerepelnek.

  7.5. A webáruház weboldalain látható termékek árai változtatásának jogát Szolgáltató fenntartja. Az árváltozás a már megrendelt, és Szolgálató által a megrendelés elfogadásáról szóló e-maillel visszaigazolt termékek árát nem befolyásolja.

  7.6. Amennyiben a webhely felületén mindenki számára nyilvánvaló tévedés miatti hibás ár (pl. „0” vagy „1” amerikai dolláros ár, vagy az adott termék mindenki számára nagyságrendileg nyilvánvaló árkategóriájától nagyságrendben eltérő, pl. 100 amerikai dollár helyett 10 amerikai dolláros nagyságrendű ár) kerül feltüntetésre, akkor Szolgáltató nem köteles a programot hibás áron értékesíteni, ez esetben a hibás árú programra vonatkozóan nem jön létre szerződés. A Szolgáltató felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az adott ügylettel érintett Felhasználó új megrendelés leadásával helyes áron megrendelheti a programot, megszerezve annak jelen szerződés szerinti felhasználási jogát. 

   

  8. A megrendelés leadásának módja és lépései, a szerződés létrejötte

  8.1. A program kiválasztása

  8.1.1. Felhasználó a webhely programok adatait tartalmazó oldalain ismerheti meg a programok lényeges tulajdonságait.

  8.1.2 A webhelyen történő keresés eredményeként megjelenő találati listában nem történik szponzorált termékek előre sorolása, illetve fizetett hirdetések megjelenítése.

  8.1.3. A megrendelni kívánt program adatlapján található „KOSÁRBA” feliratú gombra kattintással indíthatja el a megrendelést a Felhasználó.

  8.1.4. Amennyiben Felhasználó több programot kíván megrendelni, a fentiek szerint eljárva több programot helyezhet a kosárba.

  8.1.5. Ha a megrendelés előtt a programmal kapcsolatban kérdés merülne fel, Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel áll Felhasználó rendelkezésére (elérhetőségek: fentebb az "Ügyfélszolgálat" cím alatt). A megvásárolt program használatával kapcsolatos tájékoztatást a Felhasználó megkapja a program letöltési linkjével együtt.

  8.2. A megrendelés leadása és visszaigazolása, a szerződés létrejötte

  8.2.1. Felhasználó a megrendelését online, a webhelyen adhatja le, az alábbiak szerint.

  8.2.2. A megrendelés leadásának feltétele a webhelyen történő regisztráció.

  8.2.3. Felhasználó a programok kiválasztása és kosárba helyezése után a weboldal fejlécén található bevásárlótáskát ábrázoló gombra kattintással megtekintheti a kosár tartalmát.

  8.2.4. A kosár tartalmát mutató oldalon a Felhasználónak lehetősége van a lomtárat ábrázoló gombra kattintással a kosárból kivenni az adott programot.

  8.2.5. A bejelentkezést követően a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” feliratú gombra kattintást követően az e-mail cím, valamint számlázási adatok megadása szükséges. Amennyiben nem regisztrált a Felhasználó, „Fiók létrehozása” feliratú gombra kattintással regisztráció szükséges a megrendelés leadásához.

  8.2.6. Az „információ” menüpont alatt látható a teljes megrendelés összesített fogyasztói ára, valamint a fizetendő esetleges egyéb költségek bruttó összege; tehát a Felhasználó által fizetendő teljes összeg.

  8.2.7. Az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához biztosított eszközök:

  8.2.7.1. A hiányos vagy nyilvánvalóan hibás adatok bevitelekor a megrendelés folyamatában figyelmeztető üzenet jelenik meg. 

  8.2.7.2. A kosár tartalma, megrendelés adatai, paraméterei bármikor ellenőrizhetők, változtathatók, vagy akár törölhetők a megrendelés elküldéséig, a megrendelés folyamatában fentiek szerint megjelenő oldalakon visszalépéssel és az adatok módosításával, újabb bevitelével az ÁSZF jelen fejezetének eddigi pontjaiban írtak szerint. Visszalépésre a böngésző visszalépés gombjára kattintással van lehetőség. 

  8.2.8. A Felhasználó adatainak ellenőrzését és az esetleges adatbeviteli hibák javítását követően, a jelen ÁSZF elfogadására vonatkozó nyilatkozat bejelölésével és a „Tovább a fizetéshez” feliratú gombra kattintással adhatja le érvényes megrendelését, melyet követően a Szolgáltató átirányít az online fizetési szolgáltató felületére, ahol a Felhasználó teljesítheti a fizetést.

  8.2.9. A Felhasználó  a megrendelés leadásával tudomásul veszi, hogy a megrendelése fizetési kötelezettséggel jár.

  8.2.10. Szolgáltató a sikeres online fizetést követően a megvásárolt program letöltési linkjét haladéktalanul hozzáférhetővé teszi Felhasználó számára a fizetést követően megjelenő oldalon, valamint az automatikusan kiküldött e-mailben. Az e-mailt Szolgáltató a Felhasználó általa on-line megrendelése során megadott e-mail címére küldi ki. Az e-mail üzenet tartalmazza a Felhasználó által online fizetés esetén fizetett teljes összeget. Amennyiben e visszaigazolás a Felhasználó megrendelésének elküldésétől számított 48 órán belül a Felhasználóhoz nem érkezik meg, a Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A visszaigazolás akkor tekintendő a Felhasználóhoz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik (tehát az e-mail fiókjába történő beérkezéssel).  

  8.2.11. A program megvásárlására vonatkozó szerződés az előző pontban megjelölt e-mail üzenet Felhasználóhoz történő megérkezésével jön létre.

  8.2.12. Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét a visszaigazolás tartalmának ellenőrzésére. Ha tartalma a megrendelés tartalmától eltér, és az eltérést a megrendelő Felhasználó a visszaigazolás kézhezvételét követő 24 órán belül nem kifogásolja, akkor a szerződésre a visszaigazolás tartalma az irányadó (ide nem értve a hibás árfeltüntetésre vonatkozó rendelkezéseket). Az eltérő tartalmú visszaigazolás Szolgáltató felé történő jelzését követően Szolgáltató a jelzést megvizsgálja, indokolt esetben korrigálja a megrendelést.

  8.3. Ha Felhasználó a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatainak törlését a teljesítés előtt kéri, vagy azok ilyen célú felhasználása ellen tiltakozik, abban az esetben Szolgáltató nyilatkoztatja a megrendeléstől való elállási szándékáról.

   

  9. A megrendelés utólagos korrigálása 

  A megrendelés leadását követően a Felhasználónak nincs lehetősége a megrendelés változtatására, mivel a letölthető programok esetében a Felhasználó részére történő hozzáférést a fizetést követően a Szolgáltató haladéktalanul biztosítja, amivel a szerződés teljesül a Szolgáltató részéről.

   

  10. Fizetési feltételek

  10.1. Lehetséges fizetési módok:

  10.1.1. Online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés:

  A megrendelés elküldésének folyamatában Felhasználó által kiválasztott, Stripe online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

  Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során Felhasználó bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet.

  Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Stripe nem osztja meg az adatokat Szolgáltatóval. 

  Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet Felhasználó a kifizetést megelőzően a fizetési szolgáltató felületén, ahová a megrendelés folyamatában átirányításra kerül.

  10.2. Amennyiben Szolgáltató a már kifizetett megrendelést a saját érdekkörében felmerült oknál fogva mégsem tudja teljesíteni, az akadály felmerülésétől számított 14 napon belül a Felhasználó részére az általa a megrendeléssel kapcsolatban fizetett teljes összeget visszatéríti.

   

  11. Teljesítési határidő 

  11.1. Teljesítési határidő

  11.1.1. A Felhasználó által megvásárolt program letöltési lehetőségét a Szolgáltató a sikeres online fizetést követően megjelenő oldalon biztosítja a Felhasználó részére. A regisztrált Felhasználó belépést követően a megvásárolt programot letöltheti továbbá a sematikus emberalakot ábrázoló ikonra, majd a „My Downloads” feliratú gomra kattintva megjelenő link aktiválásával. Szolgáltató az itt írt hozzáférések biztosításával teljesítette a szerződést. Ezeken kívül a letöltési lehetőséget biztosító linket Szolgáltató e-mail útján is megküldi Felhasználónak.

  11.1.2. Amennyiben Szolgáltató nem tudja teljesíteni a fentiek szerinti határidőn belül a megrendelést, akkor a teljesítési akadály beállásáról annak felmerülését követően haladéktalanul értesíti Felhasználót.

   

  12. A letölthető programokra vonatkozó további rendelkezések

  12.1. A megrendelést és a sikeres online fizetést követően a letöltési linket is tartalmazó e-mail üzenetben kapott útmutató alapján töltheti le a Felhasználó a megvásárolt programot.

  12.2. A letöltési link hozzáférhetősége a megrendelés visszaigazolásával megnyílik Felhasználó számára, időbeli korlátozás nélkül.

  12.3. A fájlok zip formátumban tölthetők le, a tömörített fájl kibontásához a tömörített mappa megnyitása, kívánt elérési helyre történő áthelyezése szükséges. A hímzőgép program használatának feltétele a tömörített fájlok kibontása.

  12.4. A hímzőgép programmal letölthető a programhoz tartozó műszaki lap, melyhez tartozik a színváltó lap. A színváltó lapon feltüntetésre kerülnek a hímzéshez használandó színszámok.

  12.5. Egyes hímzőgép program tartalmazza a hímzéshez használandó színszámokat, azokat a hímzőgép megjeleníti. A Felhasználó felelőssége hímzés megkezdését megelőzően ellenőrizni, hogy a színváltó lapon és a hímzőgép programban szereplő színszámok megegyeznek-e. Amennyiben azok nem egyeznek, a színváltó lapon szereplő színszámok az irányadók.

  12.6. Szolgáltató kódot vagy más technikai megoldást nem alkalmaz a megvásárolt programok letöltésének korlátozásához.

  12.7. A webhelyen megvásárolható hímzőgép programok használatához a vevőnek rendelkeznie kell a programok futtatására és a hímzés elkészítésére alkalmas hímzőgéppel.

  12.8. A letölthető hímzőgép programok a programok adatlapjain feltüntetett formátumban tölthetők le.

  12.9. A hímzőgép programok adatlapján ajánlott méretben optimális a hímzőgép program használata, az ajánlottól eltérő méret választása a hímzés minőségének romlásával járhat.

  12.10. A hímzőgép program kizárólag az eredeti, letöltött formájában nyújt optimális teljesítményt, annak módosítása, szerkesztése, illetve hímzőgép szerkesztő szoftverrel történő megnyitása esetén a program minősége romolhat.

  12.11. A webáruházban megrendelhető hímzőgép program használata során 40-es vastagságú cérnával ajánlott hímezni, amennyiben ettől eltérő cérnavastagságra vonatkozó adat nincs megadva.

  12.12. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a hímzés során keletkezett hibákért, károsodásért, tekintettel arra, hogy a hímzőgép programon kívül a hímzés minőségét befolyásolja a hímzőgép beállítás, a hímzőkeret kiválasztása, a hímzendő alapanyag, a hozzá való stabilizátor, a hímző- és alsószál minősége, valamint az optimális hímzőtű használata. Fentiek miatt javasolt a Felhasználónak a végleges hímzés előtt próbahímzés készítése.

  12.13. A megvásárolt program Felhasználó általi módosítása, szerkesztése esetén a módosított, szerkesztett programra a megvásárolt programmal egyező feltételek vonatkoznak. A program szerkesztése, módosítása nem eredményezi azt, hogy a Felhasználó saját szellemi tulajdonává válik a program, hanem ez esetben is a megvásárláskor megszerzett jogosultságának megfelelő terjedelemben használhatja fel azt.

  12.14. A Felhasználó köteles gondoskodni az online fizetést követően megjelenő oldalon a megvásárolt program letöltéséről, mentéséről. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a megvásárolt program letöltésének elmaradásáért.

  12.15. Felhasználó a vásárlással a programok alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot. Felhasználó a megvásárolt programot:

  12.15.1. csak saját eszközre töltheti le,

  12.15.2. másnak semmilyen formában nem adhatja tovább vagy teheti hozzáférhetővé,

  12.15.3. oktatási célra nem használhatja fel semmilyen formában,

  12.15.4. semmilyen célból nem hozhatja nyilvánosságra.

  12.15.5. kizárólag saját célra, ajándékba, jótékonysági célokra, valamint kiskereskedelmi célokra való egyedi hímzésekhez használhatja.

  12.15.6. Nagykereskedelmi, illetve nagy számban történő értékesítéshez való felhasználásra történő vásárlás csak külön egyeztetés útján megkötött szerződéssel lehetséges. Ilyen igényét Felhasználó az info@embrighter.com e-mail címre írt e-mailben jelezheti.

   

  13. Hibás teljesítés, szavatosság, jótállás, elállási jog

  13.1. Hibás teljesítés

  13.1.1. Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  13.1.2. Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha a Felhasználó a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  13.1.3. A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
  - a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy
  - a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást a Felhasználónak kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

  13.1.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén
  - ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel - ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll;
  - ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

  13.1.5. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

  13.1.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén, ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

  13.1.7. Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor a fogyasztónak minősülő Felhasználó külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a szerződésszerű teljesítés vagy a teljesítés szerződésszerűségének fenntartásához szükséges frissítésre vonatkozó követelményektől, és a szerződés megkötésekor a Felhasználó ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

  13.1.8. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy a fogyasztónak minősülő Felhasználó digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta a Felhasználót.

  13.1.9. A fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és a Felhasználó számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka a Felhasználó digitális környezete.

  13.1.10. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó nem tesz eleget az előző pontban előírt együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, a Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy
  - egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról szóló szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
  - a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról szóló szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.


  13.2. Kellékszavatosság

  13.2.1. Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint, fogyasztónak minősülő Felhasználó a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

  13.2.2. Felhasználó – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Fogyasztónak minősülő Felhasználó esetén az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és a Felhasználó által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, a Felhasználó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Felhasználónak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy:
  - a fogyasztónak minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki;
  - a fogyasztónak nem minősülő Felhasználó igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a Szolgáltató költségére kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat.

  13.2.3. A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

  13.2.4. Fogyasztónak minősülő Felhasználó kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató - a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba Felhasználó általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor a Felhasználó közölte a hibát a Szolgáltatóval.

  13.2.5. A fogyasztónak minősülő Felhasználó akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha
  - a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
  - Szolgáltató a - Felhasználó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;
  - ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;
  - a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  - a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy a Felhasználónak okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

  13.2.6. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik a Felhasználónak szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint a Felhasználó részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

  13.2.7. Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

  13.2.8. Fogyasztónak minősülő Felhasználó vásárlása esetén a Felhasználó szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  13.2.9. Ha a fogyasztónak minősülő Felhasználó hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  13.2.10. A fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  13.2.11. Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Felhasználó viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  13.2.12. Fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja Felhasználó figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  13.2.13. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

  13.2.14. Ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, a fogyasztónak minősülő Felhasználó köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha a Felhasználó felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, a Felhasználó megszüntetheti a szerződést.

  13.2.15. A fogyasztónak minősülő Felhasználó a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
  - a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
  - a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy a Felhasználó számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.


  13.3. Jótállás

  Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.


  13.4. Elállási jog

  13.4.1. A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom - így a letölthető programok - tekintetében a Felhasználót nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató a Felhasználó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a Felhasználó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá a Felhasználó ezen nyilatkozatáról szóló visszaigazolást is megküldte a Szolgáltató a Felhasználó számára.

  13.4.2. A teljesítés a letölthető programok esetében azok letöltési linkjének a megrendelés során megadott e-mail címre történő megküldésével, illetve a fizetést követően Felhasználónak megjelenített oldalon való megjelenítésével, ezáltal a Felhasználó számára történő hozzáférhetővé tételével megkezdődött, illetve egyben teljesült is a szerződés a Szolgáltató részéről. 


  13.5. Pénzvisszafizetés

  13.5.1. A Szolgáltató pénzvisszafizetést vállal, amennyiben a Felhasználó tévedésből többször vásárolta meg ugyanazt a hímzőgép programot.

  13.5.2. Az ugyanazon program többszöri vásárlása esetén a Felhasználó a téves vásárlás időpontjától számított 30 napon belül jelezheti pénzvisszafizetési igényét. Indokolt esetben a Szolgáltató 30 napon belül ugyanazon megvásárolt programok 1 db programon felüli vételárát visszafizeti. A vásárlás időpontjától számított 30 napon túl jelzett ilyen igényt Szolgáltató nem köteles teljesíteni.

   

  14. Felelősség kizárása

  14.1. A Szolgáltatót jogszabály alapján szerződéskötési kötelezettség nem terheli. Szabadon dönt a Felhasználó megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról. A Szolgáltató kizárja felelősségét az ebből eredő károkért.

  14.2. Szolgáltató nem garantálja, hogy a program megfelel a Felhasználó által tervezett bármilyen olyan célra, melyet a szerződés megkötéséig Felhasználó nem egyeztetett le a Szolgáltatóval, illetve egyeztetés során a Szolgáltató nem erősítette meg az alkalmasságát. A program leírásában és útmutatójában írtak irányadók a felhasználást illetően, de a konkrét felhasználási körülményekből adódó eltérések miatt a Szolgáltatót nem terheli felelősség.

  14.3. Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal olyan közvetlen és közvetett károkért, amelyek a webhely rosszhiszemű felhasználásából vagy az internetszolgáltató elérhetetlenné válásából erednek. Szolgáltató nem vonható felelősségre technikai zavarokért, például elektromos vagy számítógépes hálózati kimaradásért. Tekintettel arra, hogy az Internet nyílt, biztonságosnak nem tekinthető hálózat, az elektronikus formában továbbított üzenetek, megrendelések Szolgáltatón kívül eső okból történő megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb hibája miatt beálló károk tekintetében Szolgáltatót nem terheli felelősség.

  14.4. Szolgáltató a webhely felhasználásának lehetőségét bármikor, indokolás nélkül megszüntetheti az egyes Felhasználók számára, vagy az összes Felhasználóra nézve a webhely üzemeltetésének befejezésével. Ez esetben a már érvényesen leadott megrendeléseket és a Felhasználó egyéb kérelmeit teljesíti, más esetleges következményekért azonban nem felel.

  14.5. Szolgáltató a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért, az ezekből adódó károkért való felelősségét kizárja.

  14.6. A webhelyen található külső hivatkozások követésével letöltött program nem áll Szolgáltató befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket Szolgáltató törli vagy módosítja. Az ilyen link használatával megjelenített vagy letöltött programmal kapcsolatban Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

   

  15. Egyéb rendelkezések

  15.1. Szolgáltató a webhelyen megrendelés nélkül böngésző Felhasználók tekintetében is fenntartja magának a jogot az ott található tartalmakra vonatkozó jogi védelem és a webhely felhasználására vonatkozó szabályok tekintetében, azok érvényesítésére és megváltoztatására. Erre vonatkozó szabályokat és nyilatkozatokat Felhasználó a webhelyen folyamatosan közzétett jogi nyilatkozatban, jelen ÁSZF-ben és további tájékoztató dokumentumokban érheti el.

  15.2. Szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződési feltételekből eredő jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve járnak el.

   

  16. Adatkezelés, adatvédelem

  A Szolgáltató által folytatott adatkezelésről az "Adatkezelési tájékoztató" és a "Tájékoztató "sütik" alkalmazásáról" című dokumentumok adnak tájékoztatást.

   

  17. Szerződési feltételek módosítása

  17.1. Szolgáltató fenntartja magának a jogot arra, hogy a szerződési feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül egyoldalúan módosítsa.

  17.2. Az egyes megrendelések alapján létrejövő szerződésekre mindig az adott megrendelés visszaigazolásához csatolt szerződési feltételek vonatkoznak.

   

  18. Alkalmazandó jog

  18.1. Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók: 

  - AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
  - a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
  - a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
  - a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
  - a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
  - a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
  - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény,
  - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény,
  - a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény
  - és a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet.  19. Panasz, jogérvényesítés, Szolgáltató feletti felügyelet

  19.1. Panasz

  19.1.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

  BRODEX Bt.

  Cím: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  E-mail: info@embrighter.com

  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

  A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

  A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  - a Felhasználó neve, lakcíme,
  - a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  - a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  - a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  - a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
  - a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

  Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

  19.1.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

  Felhasználó (fogyasztó) a program minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

  Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. 

  A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

  A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

  Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület: 

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 
  által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
  Postacím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
  Telefon: +36 96 520 217
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Webhely: https://bekeltetesgyor.hu/

  A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában: 

  Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon, valamint itt olvashatók:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
  által működtetett Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
  Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
  Telefon: +36 1 488 2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/  

  Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

  A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

  19.2. Jogérvényesítés bírósági úton

  A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Győri Járásbíróságon is megindíthatja a pert.

  19.2.1. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt tartalomra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

  Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

  Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt tartalommal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

  Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

  19.2.2 Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

  Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
  Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 
  Fogyasztóvédelmi Osztály

  Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
  Postacím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
  Telefon: +36 96 795 951
  E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu
  Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/jarasok/gyori-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-fogyasztovedelmi-osztaly

  19.3. Felügyelet

  19.3.1. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet: Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: http://www.naih.hu/ 

  A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


2022.09.20.

BRODEX Bt.

BACK TO TOP