SUMMER SALE - 35% OFF entire order! - Use code: SUMMER35
Fogyasztóvédelmi tájékoztató

(A dokumentum letöltése/nyomtatása: ITT)

 • 1. Szolgáltató

  Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet a

  BRODEX Hímző és Hímzőgép Programkészítő Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság

  Rövidített név: BRODEX Bt.
  Cégjegyzékszám: 08-06-008294 – Győri Törvényszék Cégbírósága
  Adószám: 20339762-2-08
  Székhely: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  Telephely: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  Üzleti tevékenység helye: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  Telefon: +36 30 4966 933
  E-mail cím: info@embrighter.com

  (a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

  Jelen webhely:

  https://embrighter.com/

  internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető weboldalak és aloldalak.

   

  2. Hibás teljesítés

  Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek.

  Nem teljesít hibásan Szolgáltató, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

  A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a digitálistartalom-szolgáltatás vagy a digitálisszolgáltatás-nyújtás hibája az Ön digitális környezetébe való szakszerűtlen integrálásából fakad, feltéve, hogy
  - a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás integrálását a Szolgáltató végezte el, vagy az integrálást a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték; vagy
  - a digitális tartalmat, illetve a digitális szolgáltatást Önnek kell integrálnia, és a szakszerűtlen integrálást a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott integrálási utasítások hiányosságai okozták.

  Ha a szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, a Szolgáltató azért a hibáért felel - ideértve a szerződésszerűség fenntartásához szükséges frissítéseket és biztonsági frissítéseket is -, amely a digitális tartalom szolgáltatása vagy a digitális szolgáltatás nyújtása esetén a teljesítés időpontjában fennáll.

  Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltató felel a digitális tartalommal vagy digitális szolgáltatással kapcsolatos hibáért, amennyiben a hiba a szerződésben meghatározott időtartam alatt következik be, vagy válik felismerhetővé.

  Ha szerződés egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról rendelkezik, az ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a teljesítés időpontjától számított egy éven belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt.

  Ha a szerződés a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról rendelkezik, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában szerződésszerű volt.

  Nem állapítható meg hibás teljesítés, ha a szerződés megkötésekor Ön külön tájékoztatást kapott arról, hogy a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás valamely konkrét tulajdonsága eltér a szerződésszerű teljesítés vagy a teljesítés szerződésszerűségének fenntartásához szükséges frissítésre vonatkozó követelményektől, és a szerződés megkötésekor Ön ezt az eltérést külön, kifejezetten elfogadta.

  Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha bizonyítja, hogy az Ön digitális környezete nem kompatibilis a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki követelményeivel, és erről a szerződés megkötését megelőzően világos és közérthető módon tájékoztatta Önt.

  Ön köteles együttműködni a Szolgáltatóval annak érdekében, hogy a Szolgáltató - a műszaki szempontból rendelkezésére álló és az Ön számára a legkisebb beavatkozást igénylő eszközök alkalmazásával - meggyőződhessen arról, hogy a hiba oka az Ön digitális környezete.

  Ha Ön nem tesz eleget az előző pontban előírt együttműködési kötelezettségének, miután a Szolgáltató e kötelezettségről a szerződéskötést megelőzően világosan és érthető módon tájékoztatta, Önt terheli annak bizonyítása, hogy
  - egyszeri szolgáltatásról vagy egyedi szolgáltatási cselekmények sorozatáról szóló szerződés esetén a teljesítést követő egy éven belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában fennállt, vagy
  - a digitális tartalom vagy digitális szolgáltatás meghatározott időtartamon keresztül történő folyamatos szolgáltatásáról szóló szerződés esetén a szerződés szerinti időtartam alatt felismert hibával érintett szolgáltatás, a szolgáltatás szerződés szerinti teljesítésének időszakában nem volt szerződésszerű.

   

  3. Kellékszavatosság

  Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet szabályai szerint.

  Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki.

  A kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jog gyakorlása esetén a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás műszaki jellemzőitől függően a Szolgáltató megválaszthatja a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás szerződésszerűvé tételének módját.

  Az Ön kijavításra vagy kicserélésre vonatkozó kellékszavatossági jogának gyakorlása esetén a Szolgáltató - a fogyasztó számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - köteles a teljesítést a hiba Ön általi közlésétől számított észszerű időn belül térítésmentesen szerződésszerűvé tenni. Az észszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát a Szolgáltatóval.

  Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, illetve a digitális tartalom szolgáltatására vagy a digitális szolgáltatás nyújtására irányuló szerződést megszüntetni, ha
  - a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen, vagy az a Szolgáltatónak aránytalan többletköltséget eredményezne;
  - Szolgáltató az – Ön számára okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás jellegére és céljára figyelemmel - a teljesítés térítésmentes és a közléstől számított észszerű időn belüli szerződésszerűvé tételére vonatkozó kötelezettségének nem tett eleget;
  - ismételten teljesítési hiba merült fel, annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte a teljesítés szerződésszerűvé tételét;
  - a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy a szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá; vagy
  - a Szolgáltató nem vállalta a szolgáltatás szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató észszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja a szolgáltatást szerződésszerűvé tenni.

  Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Önnek szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Ön részére ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékének különbözetével.

  Ha a szerződés meghatározott időtartamon keresztül nyújtott folyamatos szolgáltatásról rendelkezik, az ellenszolgáltatás arányos leszállításának arra az időtartamra kell vonatkoznia, amely időtartam alatt a szolgáltatás nem volt szerződésszerű.

  Az Ön szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

  Ha Ön hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni a szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen.

  Ön jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.

  Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

  Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor Szolgáltató felhívja figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

  A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

  Ha a Szolgáltató az indokolatlan késedelem nélkül és a szerződéskötéskor rendelkezésre álló legfrissebb verzióban történő teljesítési kötelezettségének nem tesz eleget, Ön köteles a Szolgáltatót felhívni a teljesítésre. Ha az Ön felhívása ellenére a Szolgáltató a digitális tartalom vagy a digitális szolgáltatás késedelem nélküli vagy a felek által elfogadott póthatáridőn belüli szolgáltatását vagy nyújtását elmulasztja, Ön megszüntetheti a szerződést.

  Ön a Szolgáltató teljesítésre való felhívása nélkül megszüntetheti a szerződést, ha
  - a Szolgáltató a digitális tartalom szolgáltatását vagy a digitális szolgáltatás nyújtását nem vállalta, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy nem fogja szolgáltatni a digitális tartalmat, illetve nem fogja nyújtani a digitális szolgáltatást; vagy
  - a felek megállapodása alapján vagy a szerződéskötés körülményeiből nyilvánvaló, hogy az Ön számára elengedhetetlen a meghatározott időpontban történő teljesítés, és a Szolgáltató ezt elmulasztja.

   

  4. Jótállás

  Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső terméket, továbbá önként sem vállal jótállást.

   

  5. Elállási jog

  A nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális tartalom - így a letölthető programok - tekintetében Önt nem illeti meg az elállási jog, ha a Szolgáltató az Ön kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és Ön e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát, továbbá az Ön ezen nyilatkozatáról szóló visszaigazolást is megküldte a Szolgáltató az Ön számára.

  A teljesítés a letölthető programok esetében azok letöltési linkjének a megrendelés során megadott e-mail címre történő megküldésével, illetve a fizetést követően Önnek megjelenített oldalon való megjelenítésével, ezáltal az Ön számára történő hozzáférhetővé tételével megkezdődött - illetve egyben teljesült is a szerződés - a Szolgáltató részéről. 

   

  6. Panasztételi lehetőségek, vitarendezési fórumok

  Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.

  6.1. Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

  BRODEX Bt.

  Cím: Magyarország, 9026 Győr, Dózsa György rakpart 129.
  E-mail: info@embrighter.com

  Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint azonnal orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén, valamint az írásban benyújtott panaszt Szolgáltató legkésőbb harminc napon belül írásban megválaszolja.

  Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálás nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

  A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni.

  A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles indokolni az elutasítást.

  A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
  - a Felhasználó neve, lakcíme,
  - a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
  - a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
  - a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
  - a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton  közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
  - a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
  - telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

  A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

  A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

  Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

  6.2. Békéltető testülethez fordulás lehetősége

  Felhasználó (fogyasztó) a program minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

  Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

  A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

  Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara
  által működtetett Békéltető Testület

  Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
  Telefon: +36 96 520 217
  E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu
  Webhely: https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=8 

  A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában: 

  Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu/ oldalon, valamint itt olvashatók:

  Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara
  által működtetett
   Budapesti Békéltető Testület

  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
  Telefon: +36 1 488 2131
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
  Webhely: https://bekeltet.bkik.hu/

  Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

  A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

  A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

  6.3. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

  Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

  Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

  Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

  Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

  6.4. Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

  Felhasználó panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
  Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály 
  Fogyasztóvédelmi Osztály

  Cím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
  Postacím: 9022 Győr, Türr István u. 7.
  Telefon: +36 96 795 951
  E-mail: fogyasztovedelem@gyor.gov.hu
  Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/gyor-moson-sopron/jarasok/gyori-jarasi-hivatal-muszaki-engedelyezesi-fogyasztovedelmi-es-foglalkoztatasi-foosztaly-fogyasztovedelmi-osztaly

  6.5. Adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

  Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

  Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
  Telefon: +36 1 391 1400
  Fax: +36 1 391 1410
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  Webhely: https://www.naih.hu/ 

  A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.


2022.06.19.

BRODEX Bt.

BACK TO TOP